Seuran säännöt

Seuran uudet säännöt (julkaistu alla) on hyväksytty PRH:ssa ja astuneet voimaan 11.5.2023. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti seuran sääntömääräisessä kevätkokouksessa 18.4.2023

Nimi:Simmis Wanda ry
Kotipaikka:Vantaa
Osoitetoimisto/varasto):Vanha Porvoontie 256 B 20, 01380 Vantaa
Rekisterinumero:139.102
Merkitty rekisteriin:02.03.1984


1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Simmis Wanda ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaan kaupunki. Yhdistys on perustettu marraskuun 4. päivänä vuonna 1982 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seuran toiminta-alueena on Vantaa.


2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla

 • harjoitus-, valmennus-, ohjaus-, kurssi-, kilpailu- ja koulutustoimintaa
 • kunto- ja terveysliikuntaa
 • liikuntatoimintaa eri ikäryhmille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
 • muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa

Seura kiinnittää ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

Seura edistää liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukee kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Lisäksi seura harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä irtainta omaisuutta
 • hankkia varoja järjestäen koulutus- sekä huvitilaisuuksia, keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia
 • omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia
 • harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa
 • harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa
 • välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita

4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.


5 § Seuran jäsenet

Seuran hallitus päättää varsinaisten jäsenten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä ja voi valtuuttaa seuran johtavan toimihenkilön hyväksymään seuran varsinaiseksi jäseneksi henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kurssijäseneksi hallitus tai hallituksen valtuuttama johtava toimihenkilö, voi hyväksyä seuran järjestämälle kurssille osallistuvan henkilön. Kurssijäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.


6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallituksen erikseen valtuuttamalle seuran johtavalle toimihenkilölle, hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuukausi sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.


8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

 • Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
  • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
  • Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
  • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 • Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
  • Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
 • Urheiluhuijaus
  • Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
  • Tuloksista etukäteen sopiminen
 • Vedonlyönti
  • Vedonlyönti omasta kilpailusta
 • Lahjonta
  • Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi
 • Sukupuolinen häirintä
 • Syrjintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


9 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattaja- ja kurssijäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.


10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjallisella ilmoituksella jäsenille tai seuran virallisilla kotisivuilla. 

Seuran kokoukseen voidaan etäosallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouskutsussa määritellyllä tavalla.


11 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään liikunta- ja urheilulajit tulevalle toimikaudelle
 6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, kurssijäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka vuosi
 10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.


12 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.


13 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittuien tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen, jaosten ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


14 § Äänestys

Kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövalinnat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Etäkokouksessa käytetään tarvittaessa teknistä äänestysohjelmaa, jossa vaalisalaisuus voidaan säilyttää.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä ja kurssijäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


15 § Seuran hallinto

Seuraa edustaa hallitus, joka johtaa seuran toimintaa ja huolehtii ja vastaa seuran taloudenhoidosta sekä omaisuudesta. Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-6 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Mikäli hallituksen jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta tai eroaa, valitsee seuran kokous tarvittaessa hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallitus voi tehdä päätöksiä myös puhelinkokouksessa, sähköpostitse, videokokouksessa tai muuten sellaista tietoliikenneyhteyttä ja viestintämenetelmää käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana. Tehdyt päätökset kirjataan seuraavaan hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 4. Vastata seuran taloudesta
 5. Pitää jäsenluetteloa
 6. Tehdä toimintakertomus ja tilinpäätös
 7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 13. Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta

16 § Tilikausi

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.


17 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin tai varapuheenjohtajalla yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi nimenkirjoitusoikeus voi olla henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


18 § Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.


19 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


20 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.


21 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.